Policie

Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední úpravy: 19.11.2020

Obecná ustanovení

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. [Dolnoslezský inovační a vědecký park a.s.] respektuje soukromí svých uživatelů a chrání jejich osobní údaje. Následující zásady ochrany osobních údajů představují politiku Dolnoslezského inovačního a vědeckého parku S.A. týkající se zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek s adresou www.planajakuszycka.pl.

Kdo je Správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek www.planajakuszycka.pl je společnost Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. se sídlem ve Vratislavi (52-36), ul. Eugeniusza Kwiatkowského 4, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Vratislav - Fabrycznu, VI. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000319739, NIP [DIČ]: 898-214-16-56. Dále v Zásadách ochrany osobních údajů označována jako "DPIN", "my", "nás".

Jaké údaje a za jakým účelem DPIN zpracovává?

Webové stránky byly navrženy tak, abyste je mohli navštívit, aniž byste museli zveřejňovat své osobní údaje. Poskytnutí údajů, tj. e-mailové adresy, jména a příjmení, je nutné pouze v případě, že chcete kontaktovat naši společnost prostřednictvím kontaktního formuláře. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro poskytnutí odpovědi.

Takto získané údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy nebo v jiných záležitostech, ve kterých nás kontaktujete.

Poskytnuté údaje můžeme zpracovávat také za účelem uplatnění vašich práv podle zákona.

Jak dlouho společnost DPIN uchovává vaše údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme ve formě, která umožňuje identifikace osoby, které se údaje tykají, po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány.

Údaje, které nám byly poskytnuty v kontaktním formuláři, zpracováváme po dobu trvání korespondence, včetně zpracování dotazu a vyřízení zaslané žádosti, a později navíc po dobu zákonem stanovené promlčecí lhůty pro případné nároky.

Po uplynutí této doby údaje buď anonymizujeme (zrušíme jejich identifikaci), nebo je vymažeme. Výmaz osobních údajů je úplný a trvalý.

Jak DPIN chrání osobní údaje?

Dbáme na to, aby zpracování údajů probíhalo v souladu s ustanoveními Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR"), zákona o ochraně osobních údajů, jakož i zvláštních předpisů.

Jako společnost zavádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili takový stupeň bezpečnosti, který odpovídá možnému riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností.

Zajišťujeme, aby každá osoba jednající na základě našeho pověření a mající přístup k vašim osobním údajům je zpracovávala pouze na základě našich pokynů.

Sdílí společnost DPIN vaše osobní údaje?

Osobní údaje zaslané Dolnoslezskému inovačnímu a vědeckému parku S.A. nesdílíme s třetími stranami, pokud se tak neděje v případě:

výslovný souhlas subjektu údajů,

předávání údajů oprávněným subjektům na základě právních předpisů.

Předává společnost DPIN údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)?

Osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor.

Zda DPIN profiluje údaje

Osobní údaje nezpracováváme automatizovaně, včetně ve formě profilování.

Jaká práva máte vůči společnosti DPIN v souvislosti se zpracovávanými údaji?

Chceme, abyste věděli, že máte právo na:

Přístup k vašim údajům a získání kopie vašich údajů. Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo na:

získat přístup k vašim osobním údajům,

získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, zamýšlené době uchovávání vašich údajů nebo kritériích pro určení této doby, vašich právech podle nařízení GDPR a právu podat stížnost u dozorového úřadu, zdroji těchto údajů, automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a zárukách uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii,

získat kopii svých osobních údajů.

opravu (změnu) vašich údajů. Máte právo na opravu a doplnění osobních údajů, které jste poskytli. Máte právo nás požádat o opravu těchto údajů (pokud jsou nesprávné) a o jejich doplnění (pokud jsou neúplné);

na výmaz (právo být zapomenut) - pokud podle vašeho názoru neexistuje žádný důvod, abychom vaše údaje zpracovávali, můžete požadovat, abychom je vymazali. Máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud:

jste odvolali konkrétní souhlas, pokud byly osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu,

vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány,

jste vznesli námitku proti používání vašich údajů pro marketingové účely,

jste vznesli námitku proti používání vašich údajů pro účely vedení statistik o používání webových stránek a průzkumů spokojenosti a vaše námitka byla shledána oprávněnou,

vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

I přes vaši žádost o výmaz osobních údajů z důvodu vaší námitky nebo odvolání souhlasu můžeme některé osobní údaje uchovávat v rozsahu nezbytném pro účely určení, uplatnění nebo obhajoby nároků. To se týká zejména osobních údajů, jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa a historie žádostí, které uchováváme pro účely šetření stížností a reklamací souvisejících s využíváním našich služeb;

omezení zpracování údajů - můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů pouze na jejich uložení nebo na výkon činností, na kterých jste se s námi dohodli, pokud se domníváte, že o vás máme nesprávné údaje nebo je zpracováváme neoprávněně, nebo si nepřejete, abychom je vymazali, protože je potřebujete k určení, uplatnění nebo obhajobě svých nároků, nebo po dobu trvání vaší námitky proti zpracování. Máte právo požádat o omezení používání vašich osobních údajů v následujících případech:

pokud zpochybníte správnost svých osobních údajů, v takovém případě omezíme používání vašich osobních údajů na dobu, kdy potřebujeme ověřit správnost vašich údajů,

pokud je zpracování vašich údajů nezákonné, a v takovém případě požadujete místo výmazu omezení jejich použití,

pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo použili, ale potřebujete je pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároku.

pokud jste vznesli námitku proti používání vašich údajů, v takovém případě se omezení vztahuje na dobu potřebnou k posouzení, zda s ohledem na vaši konkrétní situaci převažuje ochrana vašich zájmů, práv a svobod nad zájmy, které zpracováním vašich osobních údajů sledujeme;

vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu.
Pokud toto právo uplatníte, přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat. Pokud se vaše námitka ukáže jako oprávněná a my nemáme jiný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, vaše údaje, proti jejichž použití jste vznesli námitku, vymažeme;

podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete nám podávat stížnosti, dotazy a žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů a uplatňovaní vašich práv. Pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nezákonně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu na ul. Stawki 2 ve Varšavě.

Na koho se můžete obrátit v případě dotazů týkajících se zásad ochrany osobních údajů, včetně ochrany osobních údajů?

Pokud máte k těmto zásadám ochrany osobních údajů jakékoli připomínky nebo obavy, napište nám prosím na adresu sekretariat@dpin.pl.

Soubory cookie a IP adresa

Webové stránky www.planajakuszycka.pl používají tzv. "cookies", tedy malé soubory.

s informacemi uloženými na pevném disku zákazníka. To umožňuje získat základní informace o tom, jak často zákazník navštěvuje webové stránky, jaké prvky webových stránek ho nejvíce zajímají atd. Tyto informace se používají výhradně za účelem sestavení obsahu webových stránek (IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, čas návštěvy, zdroj přístupu). Tyto informace slouží pouze k vytváření statistik o oblíbenosti webových stránek. Každá osoba má právo odmítnout ukládání souborů cookie ve svém počítači. Každý prohlížeč nabízí možnost automatického odmítnutí souborů cookie. Webové stránky www.dpin.pl neshromažďují žádné důvěrné informace o svých návštěvnících.

Odkazy na jiné stránky

Webové stránky www.planajakuszycka.pl mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které vlastní a provozují nezávislé subjekty. Tyto subjekty mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, se kterými byste se měli seznámit. Správce neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů ani za produkty a služby na stránkách jiných subjektů.

Autorská práva

Všechna práva vyhrazena (c) Dolnoslezský inovační a vědecký park S.A. - Kopírování, rozmnožování, přenášení nebo další šíření jakéhokoli materiálu zveřejněného na stránkách www.planajakuszycka.pl, ať už vcelku nebo po částech, na jakémkoli médiu bez oficiálního souhlasu vlastníka je zakázáno.

Investice spolufinancovaná Ministrem sportu a cestovního ruchu z prostředků Fondu pro rozvoj tělesné kultury (FRKF) v rámci Programu investic zvláštního významu pro sport.
Copryright © 2023 Polana Jakuszycka

Design by Proformat

Skip to content