Inkubator ICT

Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej

Przedmiotem projektu jest stworzenie pierwszego na terenie Dolnego Śląska Inkubatora ICT, którego działalność będzie ukierunkowana na udostępnianie infrastruktury i upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania i rozwoju w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej. W tym celu wykorzystane zostaną najnowsze technologie, dzięki którym będzie możliwe opracowywanie i wdrażanie nowych usług poprzez interakcję człowiek-technologia.

Inkubator zostanie zlokalizowany w obiekcie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/server386851/ftp/polanajakuszycka/polanajakuszycka/wp-content/plugins/rokka-theme-plugin/shortcodes/rokka-video-lightbox.php on line 36

Inkubator ICT

Międzynarodowe standardy

W Inkubatorze powstanie specjalistyczne zaplecze techniczno-laboratoryjne podzielone na dwie strefy aktywności fizycznej: w warunkach hipoksji i hiperoksji oraz Interaktywnego Centrum Sportowego (ICS). Projekt przyczyni się do rozwoju nowoczesnych MŚP w oparciu o wysokie technologie i implementację wyników badań naukowych do gospodarki, wyróżniającej się profesjonalnymi usługami wspomagającymi przedsięwzięcia gospodarcze równocześnie kreując nowe miejsca pracy.

Ponadto projekt przyczyni się do poprawy jakości i innowacyjności produktów i usług świadczonych przez dolnośląskie MŚP z zastosowaniem innowacyjnych metod interakcji człowiek-technologia w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej.

Inkubator ICT

Idealne warunki

Do celów projektu należą:

  • stworzenie warunków do rozwoju MSP na Dolnym Śląsku w zakresie innowacyjnych metod nauczania i rozwoju w dziedzinie sportu, rekreacji i profilaktyki zdrowotnej poprzez interakcję człowiek-technologia;
  • zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla 12 firm na Dolnym Śląsku, w tym w zakresie stosowania Nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICT);
  • stworzenie warunków do zatrudnienia nowych pracowników w ramach planowanej infrastruktury;
  • rozbudowa istniejącej infrastruktury inkubacyjno-doradczej DPiN;
  • podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników MSP rezydujących w Inkubatorze;
  • transfer wiedzy pomiędzy Inkubatorem (projektowane zaplecze B+R) a środowiskiem naukowym;
  • stworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • utworzenie zaplecza techniczno-laboratoryjnego projektowanego zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

Inkubator ICT

Duża powierzchnia

Powierzchnia netto Inkubatora ICT będzie wynosiła 2 011,29 m2. Na tej powierzchni zostanie rozmieszczonych 12 stanowisk przeznaczonych do inkubacji wykorzystywanych jako strefa techniczno-laboratoryjna do tworzenia i rozwijania nowych usług ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej.

Planowana inwestycja polega na zakupie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.  Będzie to specjalistyczna infrastruktura techniczna i laboratoryjna, która udostępniona w ramach Inkubatora pozwoli MŚP tworzyć innowacyjne usługi oparte o najnowsze światowe trendy w dziedzinie sportu, rekreacji, profilaktyki zdrowotnej i medycyny, poparte wynikami prowadzonych badań naukowych. Możliwe będzie tworzenie usług ukierunkowanych na wykorzystanie zjawiska hipoksji w celach profilaktyki zdrowotnej, wsparcia dla osób dotkniętych chorobami przewlekłymi i osób starszych, wsparcia terapii rehabilitacyjnych, a także w celu poprawy możliwości wysiłkowych sportowców i służb mundurowych, czy poprawy bezpieczeństwa pracy w warunkach niedoboru tlenu.

Inkubator ICT

Koncepcja projektu

Koncepcja projektu opiera się m. in. na możliwości wykorzystania środowiska hipoksycznego jako środka ergogenicznego i terapeutycznego. Hipoksja jest stanem, w którym utlenowanie tkanek niektórych organów, lub całego organizmu jest niewystarczające w odniesieniu do ich zapotrzebowania na tlen. Jednym z zewnętrznych czynników wywołujących hipoksję w organizmie człowieka jest obniżenie ciśnienia barometrycznego, które prowadzi do redukcji ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi i w konsekwencji obniżenia wysycenia hemoglobiny tlenem. Takie zjawisko ma miejsce w warunkach wysokogórskich, gdzie w wyniku obniżenia ciśnienia barometrycznego dochodzi do redukcji transportu O2 do tkanek i stanu hipoksji. W warunkach nizinnych możliwa jest symulacja podobnych warunków w komorach hipobarycznych (ciśnieniowych). Innym sposobem wywołania stanu hipoksji w organizmie jest zastosowanie normobarycznych pomieszczeń hipoksycznych, gdzie zmianie, zamiast ciśnienia barometrycznego, ulega procentowa zawartość tlenu w powietrzu. Obniżanie procentowego udziału O2 w mieszance oddechowej odbywa się przez zastąpienie go zwiększonym stężeniem azotu, który jest neutralny dla organizmu człowieka.

Inkubator ICT

Infrastruktura

Infrastruktura Inkubatora udostępniona dla MŚP będzie obejmować instalację klimatyczną, która na bazie innowacyjnych rozwiązań pozwoli na modyfikację składu powietrza atmosferycznego w pomieszczeniach i uzyskanie bezpiecznych i stabilnych warunków wysokościowych (hipoksji normobarycznej) dla realizacji świadczonych usług. Zastosowana technologia pozwoli również na regulację i kontrolę temperatury oraz wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń. Ponadto zainstalowany zostanie zaawansowany systemy nadzoru wytwarzanych warunków (stężenia O2/CO2, temperatury, wilgotności) w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Inkubator ICT

Inteligentny budynek

Aby umożliwić realizację skomplikowanych procedur terapeutycznych i treningowych, instalacja zostanie wyposażona także w intuicyjny dotykowy system sterowania, który pozwoli na programowanie zmienności warunków panujących w pomieszczeniach, oraz zapewni możliwość nadzoru wybranych parametrów fizjologicznych użytkowników. Pomieszczenia wyposażone w instalację klimatyczną, w zależności od przyjętych celów działalności, przeznaczone będą mogły być zarówno do aktywności fizycznej (trening w hipoksji), jak i do odpoczynku i snu (bierna ekspozycja na hipoksję). Tak zaprojektowana infrastruktura inkubacyjna pozwoli tworzyć usługi dostępne dla szerokiego grona odbiorców zarówno w zakresie sportu i rekreacji, jaki i profilaktyki zdrowotnej oraz terapii.

Inkubator ICT

Nowoczesność

Zakupione urządzenia w sposób bezpośredni (tj. interfejs umożliwiający podłączenie do komputera, oprogramowanie) lub pośredni (tj. możliwość włączenia do usług świadczonych z wykorzystaniem ICT) będą stanowiły infrastrukturę bazową dla prac badawczo-rozwojowych, opracowywania nowych i udoskonalania istniejących usług w obszarze IoT przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Inkubatorze.

Inkubator ICT

Stanowiska pracy

Stanowiska dla 12 przedsiębiorców zostaną wyposażone w specjalistyczne urządzenia, z których część będzie unikalna w skali kraju, umożliwiając tym samym użytkownikom realizację własnych projektów wymagających opracowania i zastosowania rozwiązań w dziedzinie internetu rzeczy. Przedsiębiorcy będą mogli testować innowacyjne rozwiązania mające na celu rozwój technologii ICT głównie w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej, ale i nie tylko, ponieważ wypracowane innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem ww. technologii będą mogły znaleźć zastosowanie również wśród służb mundurowych, czy w warunkach pracy wykonywanej przy niedoborze tlenu.

Przedsiębiorcy będą mieli również możliwość skonsultowania swoich projektów i pomysłów oraz skorzystanie z doradztwa specjalistów i praktyków związanych z ICT współpracujących z DPIN. Będzie to możliwe dzięki udostępnieniu zaplecza w postaci współpracy z jednostkami naukowymi.

Inkubator ICT

Odbiorcy

Zakłada się, że głównymi odbiorcami Inkubatora ICT będą firmy z branży informatycznej, sportowej, rehabilitacyjnej oraz medycznej oraz podmioty współpracujące z tymi branżami i świadczące usługi dla ww. branż.

Inkubator ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej ma być miejscem łączącym potrzeby inżynierów, badaczy, designerów z możliwościami jakie dają innowacyjne metody interakcji człowiek-technologia. Planowany do utworzenia Inkubator będzie najnowocześniejszym tego typu miejscem w Polsce, które będzie znacząco wpływać na poziom innowacyjności gospodarki nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce. Celem DPIN jest stworzenie przestrzeni kreatywnego myślenia i działania, która będzie powszechnie dostępna zarówno dla środowiska naukowego, jak i biznesowego.

Twój koszyk jest pusty.

0 in cart
Close