Polityka

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2020

 1. Postanowienia ogólne

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Poniższa Polityka prywatności przedstawia politykę Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. w zakresie przetwarzania danych osobowych, które gromadzone są poprzez stronę internetową z adresem www.planajakuszycka.pl.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.planajakuszycka.pl jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A z siedzibą we Wrocławiu (52-36) przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319739, NIP: 898-214-16-56. W dalszej części Polityki prywatności określana „DPIN”, „my”, „nas”.

 1. Jakie dane i w jakim celu są przetwarzane przez DPIN?

Serwis został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych. Ujawnienie danych, tj. adres e-mail, imięnazwisko konieczne jest jedynie w przypadku chęci skontaktowania się z naszą Spółką poprzez formularz kontaktowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Dane uzyskane w taki sposób przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub w innych sprawach, w których się z nami kontaktujesz.

Przekazane dane możemy przetwarzać również w celu realizacji Twoich praw na podstawie przepisów prawa.

 1. Jak długo DPIN przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Przekazane nam w formularzu kontaktowym dane, przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, w tym rozpatrzenia pytania oraz realizacji przesłanego wniosku, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

Po upływie tego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite        i trwałe.

 1. W jaki sposób DPIN chroni dane osobowe?

Dbamy, by przetwarzanie danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy                    o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.

Jako Spółka wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie

 1. Czy DPIN udostępnia Twoje dane osobowe?

Przesłane Dolnośląskiemu Parkowi Innowacji i Nauki S.A. dane osobowe nie udostępniamy podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

 • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
 • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
 1. Czy DPIN przekazuje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane osobowe nie przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Czy DPIN profiluje dane

Dane osobowe nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. Jakie masz uprawnienia wobec DPIN w zakresie przetwarzanych danych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,          o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz          o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych(prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

 • ograniczenia przetwarzania danych– możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych                    w następujących przypadkach:
  • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
  • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania  i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego          z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
 1. Z kim możesz się skontaktować, gdy masz pytania związane z Polityką Prywatności, w tym z ochroną danych osobowych?

Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych prosimy kierować mailowo na adres: sekretariat@dpin.pl.

 1. Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Strona internetowa www.planajakuszycka.pl wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki
z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często klient odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są  jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”. Serwis www.dpin.pl nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

 1. Odnośniki do innych stron

Strona www.planajakuszycka.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Jednostki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi na stronach innych jednostek.

 1. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.planajakuszycka.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu.
Copryright © 2022 Polana Jakuszycka

Design by Proformat

Skip to content